• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    پسوندهای مجاز فایل (jpg, gif, png, pdf)