ارزیابی ترکیب بدن با دستگاه inBody

Body Composition Analyses

ارزیابی بادی کامپوزیشن (ترکیب بدن) روشی است که بیان می کند بدن شما از چه ترکیباتی و به چه میزان تشکیل شده است. این ترکیبات شامل عضلات، چربی، پروتئین، مواد معدنی، آب بدن و دیگر شاخص ها می باشند.

توضیحات بیشتر

پیکرسنجی و استعدادیابی ورزشی

Kinanthropometry and Sport Talent Identification

با ارزیابی و سنجش های بسیار دقیق پیکری (آنتروپومتری) که زیر نظر ISAK (انجمن بین المللی پیکرشناسی ورزشی) انجام می شود، شاخص های مختلفی نظیر درصد چربی بدن از طریق چین های پوستی، محیط و طول اندام، پهنای استخوانی، نسبت طول بالا تنه به پایین تنه و … با استفاده از معیار های بسیار دقیق ISAK، توسط کارشناسان مجرب و حرفه ای این انجمن، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

توضیحات بیشتر

ارزیابی ساختار قامتی و ناهنجاری های اسکلتی

Body Posture Assessment

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ سالم ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ عوامل در ﺳﻼﻣﺖ جسمانی افراد اﺳﺖ. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار می دهد، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮگذار است.

توضیحات بیشتر

برنامه غذایی و برنامه ورزشی

Diet & Exercise Plan

داشتن تناسب اندام و سلامت جسمانی در ورزش همگانی و عملکرد مطلوب ورزشی در ورزش قهرمانی مستلزم داشتن برنامه غذایی و ورزشی کاملاً علمی است.

در مرکز ارمغان تندرستی شما می توانید با توجه به هدف خود، بهترین و موثرترین برنامه های غذایی و ورزشی را دریافت کنید.

توضیحات بیشتر